» » بازدید مدیران روابط عمومی دانشگاههای علمی کاربردی از ایکنا


1 آذر 1396
بازدید مدیران روابط عمومی دانشگاههای علمی کاربردی از ایکنا

جمعی از مدیران روابط عمومی دانشگاههای علمی کاربردی سراسر کشور ۳۰آبان ماه با حضور در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور از تحریریه خبرگزاری ایکنا بازدید کردند.

بازدید مدیران روابط عمومی دانشگاههای علمی کاربردی از ایکنا
بازدید مدیران روابط عمومی دانشگاههای علمی کاربردی از ایکنا
بازدید مدیران روابط عمومی دانشگاههای علمی کاربردی از ایکنا
بازدید مدیران روابط عمومی دانشگاههای علمی کاربردی از ایکنا
بازدید مدیران روابط عمومی دانشگاههای علمی کاربردی از ایکنا
بازدید مدیران روابط عمومی دانشگاههای علمی کاربردی از ایکنا
بازدید مدیران روابط عمومی دانشگاههای علمی کاربردی از ایکنا
بازدید مدیران روابط عمومی دانشگاههای علمی کاربردی از ایکنا
بازدید مدیران روابط عمومی دانشگاههای علمی کاربردی از ایکنا
بازدید مدیران روابط عمومی دانشگاههای علمی کاربردی از ایکنا
بازدید مدیران روابط عمومی دانشگاههای علمی کاربردی از ایکنا
بازدید مدیران روابط عمومی دانشگاههای علمی کاربردی از ایکنا
بازدید مدیران روابط عمومی دانشگاههای علمی کاربردی از ایکنا
بازدید مدیران روابط عمومی دانشگاههای علمی کاربردی از ایکنا
بازدید مدیران روابط عمومی دانشگاههای علمی کاربردی از ایکنا
بازدید مدیران روابط عمومی دانشگاههای علمی کاربردی از ایکنا
بازدید مدیران روابط عمومی دانشگاههای علمی کاربردی از ایکنا
بازدید مدیران روابط عمومی دانشگاههای علمی کاربردی از ایکنا
بازدید مدیران روابط عمومی دانشگاههای علمی کاربردی از ایکنا
بازدید مدیران روابط عمومی دانشگاههای علمی کاربردی از ایکنا
بازدید مدیران روابط عمومی دانشگاههای علمی کاربردی از ایکنا

آدرس: تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس -خيابان بزرگمهر - پلاک 85 / تماس با ما : 66402882-66970775 پست الکترونيک: isqa.ir@gmail.com