» » پژوهشي درباره ي تناسب آيات و سوره


21 خرداد 1396
پژوهشي درباره ي تناسب آيات و سوره

 

نام و نام خانوادگی:عبدالهادي فقيهي زاده

نام دانشگاه:دانشگاه تربيت مدرس

سال دفاع:1372

مقطع تحصیلی:كارشناسي ارشد

استاد راهنما:سيد محمد باقرحجتي

چکیده:

مجموعه نگري به آيات, راهي براي فهم مقاصد سوره ها است. پيش گرفتن اين راه منوط به آن است كه پاره هاي گوناگون قرآن كريم د رارتباط با هم برآورد شوند ..و د رنظم دادن آنها توقيف و وحي را نقش آفرين قلمداد كنيم. همخواني بخشهاي قرآن, نخست در سطح آيات يك سوره قابل بررسي است و سپس در سطح سوره ها. (تناسب قرآن) از جنبه تاريخي, به باور داشتن توقيفي بودن ترتيب آيه ها و سوره ها متكي است. گردآوري قرآن در دوران زندگاني پيامبر اكرم (ص) واقعيتي است كه تاريخ و حديث به آن گواهي مي دهد؛ اما با عنايت به اختلاف مصاحف نخستين در ترتيب سور و نيز انتساب جمع فعلي به عثمان, به هيچ روي نمي توان در تنظيم سوره ها به توقيف شرعي معتقد گشت. بر اين اساس و با ژرف انديشي د رمحتواي پيام هر يك از سوره ها بايد گفت: هر سوره متشكل از محور يا محورهاي كلي خاصي است كه آيات, گرداگرد آنها جمع آمده و گوياي معاني اي هماهنگ و منسجم آند بعضي از دانشمندان كه از اين دريچه به سوره ها نگريسته اند به معاني گرانباري دست يافته اند. نمونه هاي بسياري از اين دست, د رالميزان في تفسير القرآن, في ضلال القرآن و الاساس في الميزان آمده است. سوره ها در افاده معاني خود به سوره هاي قبلي و بعدي وابستگي ندارند. تمامي سوره ها دربرآوردن هدف عمومي قرآن با هم مشتركند و همگوني دارند. چنين همگونيهايي, قطعاً به سوره هاي متوالي نمي توانند اختصاص داشته باشند. به هر تقدير, برخي محققان معتقدند كه مطالب قرآني بكلي از هم گسيخته و ناهماهنگ اند و هيچ ارتباطي ميان آنها ملحوظ نيست. اين توهم از آنجاست كه به بعضي خصوصيات قرآن, همچون نزول تدريجي آيات و روش مزجي د ربيانات قرآني و نيز دسته اي عوامل بيروني, مانند زمينه ها و اسباب النزول, توجه كافي نشده است.

آدرس: تهران -خيابان انقلاب -خيابان قدس -خيابان بزرگمهر - پلاک 85 / تماس با ما : 66402882-66970775 پست الکترونيک: isqa.ir@gmail.com
تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهیان کشور مي باشد. استفاده از مطالب اين پايگاه فقط با ذکر منبع مجاز مي باشد